AZZZ o nadmernom zisku z obchodu s elektrinou

BRATISLAVA – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) so znepokojením sleduje situáciu ohľadom návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením, ktorý vláda prijala na svojom rokovaní 9. februára 2022.

Generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický konštatuje, že návrh zákona bol predložený a schválený v rozpore so štandardným legislatívnym procesom, bez akéhokoľvek pripomienkového konania a možnosti podnikateľského sektora vyjadriť sa. Takýto postup je v príkrom rozpore so zásadami právneho štátu a významným spôsobom narúša dôveru celej podnikateľskej verejnosti a zamestnávateľov v predvídateľnosť legislatívneho procesu. Tento postup vlády nič neodôvodňuje. Súčasná situácia s rastom cien elektriny je vecou, ktorú je potrebné riešiť systémovo, v riadnom procese, v konzultáciách so všetkými dotknutými subjektmi.

Podnikateľskej verejnosti vysiela veľmi silný odkaz, že vláda môže kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom rozhodnúť prakticky z večera do rána o zdanení akéhokoľvek subjektu, či sektora, čo je v demokratickej krajine neprípustné. Z vecného hľadiska je návrh zákona diskriminačný, pretože sa zameriava na jednu konkrétnu firmu, a to Slovenské elektrárne, je disproporčný, keďže môže viesť  priamo či nepriamo k bankrotu danej spoločnosti, či narušeniu jej riadneho fungovania. Môže mať ďalekosiahle priame a bezprostredné dôsledky na financujúce banky, bankový sektor, tisíce dodávateľov a zamestnancov spoločnosti.

Tento zásah do podnikateľského prostredia, do riadneho fungovania akejkoľvek spoločnosti na Slovensku, spôsob prijímania a obsah tohto návrhu zákona otrasie dôverou všetkých investorov a má potenciál zásadne poškodiť ekonomiku Slovenskej republiky.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vyzýva koalíciu, aby tento návrh zákona stiahla z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a zabránila tak vzniku nepredvídateľných dopadov.