AEJ o personálnych zmenách v telerozhlase

Asociácia európskych novinárov, slovenská sekcia (AEJ SK) pozorne sleduje personálne zmeny vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska RTVS. Ukončenie spolupráce s redaktormi v RTVS bez udania dôvodu sa v prípade externého zmluvného vzťahu síce dá právne zdôvodniť, ale nevytvára atmosféru dôvery a vo verejnosti môže vzbudzovať obavy o smerovanie verejnoprávneho rozhlasu a televízie.

Oznámenie o nepredĺžení zmluvy o spolupráci len pár dní pred skončením jej platnosti navyše vyvoláva neistotu aj u ďalších novinárov zamestnaných v RTVS alebo s RTVS spolupracujúcich, čo neprospieva slobodnému a nezávislému duchu ich práce. Novinári nie sú dodávatelia teplých rožkov, ale nositeľmi práva na slobodu prejavu a práva verejnosti na slobodný prístup k informáciám. AEJ SK zároveň poukazuje aj na skutočnosť, že externé zmluvy o spolupráci s kmeňovými redaktormi spravodajstva a aktuálnej publicistiky vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii sú rizikovým faktorom, lebo v prípade obsahovej nepresnosti nie je médium právne kryté. Externé zmluvy s novinármi, ktorí vykonávajú sústavnú a pravidelnú prácu v priestoroch RTVS, sú vnímané ako predstieranie pracovnoprávnych vzťahov. Táto situácia pretrváva z minulosti. Domnievame sa však, že RTVS by mala pristúpiť k prehodnocovaniu externých zmlúv s redaktormi spravodajstva a ponúkať im štandardné zamestnanecké zmluvy na dobu neurčitú.

Ukončovanie spolupráce s novinármi bez vysvetlenia je možný aj „vďaka“ nedokonalosti platného tlačového zákona, v ktorom niet ani slovo o povinnostiach i zabezpečení práv novinárov či pracovníkov médií. Pripomíname však, že RTVS sa prihlásila k Etickému kódexu novinára, ktorý obsahuje aj deklarovanie ochrany práv novinárov.

Ivan Brada, predseda AEJ SK
Tibor Macák, tajomník AEJ SK
Vladimír Bačišin, člen výkonného výboru AEJ SK
Július Lörincz, bývalý predseda Tlačovej rady SR
Peter Beňovský, člen AEJ SK