ABECEDA FINANCIÍ – Federálny rezervný systém

Federal Reserve System, sa do slovenského jazyka prekladá ako Federálny rezervný systém.  Zriedkavo sa používa pojem Federálna rezervná sústava, skrátene Fed, je sústava viacerých bánk a súvisiacich inštitúcií, spolu tvoriacich centrálnu banku USA.

Systémvznikol v roku 1913. Jeho cieľom bolo kontrolovať peňažnú bázu, teda množstvo peňazí v obehu a cez ňu ponuku peňazí, zdokonalenie kontroly bánk a poskytovanie zariadení na diskont cenných papierov. Dnes Fed reguluje a kontroluje celú bankovú sústavu. Základnými cieľmi vládnej ekonomickej politiky je stabilita a rast ekonomiky, stabilita kúpnej sily dolára, vysoký stupeň zamestnanosti a rozumná rovnováha transakcií s inými krajinami.

Federálny rezervný systém má za úlohu plniť nasledujúce úlohy a ciele: 1. Dosiahnutie cenovej stability a plnej zamestnanosti. Za týmto účelom FED vykonáva menovú politiku pri využití monetárnych a úverových nástrojov. 2. Dohľad a regulácia bánk a finančných inštitúcií so snahou zabezpečiť funkčnosť finančného systému a ochranu úverových práv spotrebiteľov. 3. Udržiavanie stability finančného systému a odstraňovanie systematického rizika, ktoré môže vzniknúť na finančných trhoch. 4. Poskytovanie niektorých finančných služieb pre vládu Spojených štátov amerických, amerických finančných inštitúcií a zahraničných štátnych inštitúcií a vykonávanie dohľadu nad národným platobným systémom.

Štruktúra Federálneho rezervného systému obsahuje Výbor guvernérov (Board of Governors of the Federal Reserve System), Federálne rezervné banky (Federal reserve banks), Federálny výbor pre voľný trh (Federal Open Market Committee) a členské banky. Doplnok k tejto štruktúre tvoria poradné výbory a to Federálny poradný výbor (Federal Advisory Council), Poradný výbor klientov bánk (Consumer Advisory Council) a Poradný výbor sporiacich inštitúcií (Thrift Institutions Advisory Council). FED ako taký je prísne nezisková inštitúcia. Ak by náhodou vykázal zisk, tak ten bude celý vrátený do štátnej pokladnice. Medzi najvýznamnejších guvernérov FEDu môžeme zaradiť Paula A. Volckera, Alana Greenspana a Bena S. Bernankea.