ABECEDA FINANCIÍ – dlhopis

Dlhopis alebo v niektorých textoch obligácia je v praxi akýkoľvek druh dlhového cenného papiera.

Je spojený s platbou výnosov (úrokov) okrem niektorých špecifických spravidla krátkodobých dlhových cenných papierov, napr. zmeniek, štátnych pokladničných poukážok, vkladových listov a podobne, ale presné definície sa rôznia.

Chaos v pojmoch je spôsobený vplyvom v minulosti nemčiny a v súčasnosti angličtiny, kde v pojmoch existuje nemecký základ v pojmoch Schuldverschreibung vs. Obligation vs. Rentenpapier a podobne; angličtine debenture vs. bond vs. note a podobne, takisto vládne zmätok, ktorý vzájomným prekladaním medzi jazykmi ešte narastá. V súčasnosti sa napríklad v slovenčine zvykne prekladať ako “dlhopis” alebo “obligácia” najčastejšie anglický pojem “bond”, ktorý však pri bližšom pohľade nie je zhodný so slovenskou definíciou.

Na Slovensku sú dlhopisy rozoberané najmä v zákone o dlhopisoch z roku 1990 v platnom znení. Podľa tohto zákona je dlhopis definovaný ako cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len “emitent”) tieto záväzky splniť.

Pojem “obligácia” v zákone o dlhopisoch nie je definovaný, vyskytuje sa tam ale v spojení komunálna obligácia a zamestnanecká obligácia, ktoré sú spomenuté ako druhy dlhopisov.

V zmysle tejto definície do dlhopisov patria aj zmenky, štátne pokladničné poukážky, vkladové listy, depozitné certifikáty a podobne; tieto sú však z pojmu dlhopis nepriamo vylúčené tým, že sa v texte iného zákona – zákona o cenných papieroch – uvádzajú ako druhy cenných papierov popri dlhopisu. Podľa slovenského práva sú teda v konečnom dôsledku možné nasledovné formy dlhopisov: štátny dlhopis (obligácia), podnikový dlhopis (obligácia) a bankový dlhopis (obligácia), komunálna obligácia, zamestnanecká obligácia, hypotekárny záložný list.

Ďalej sa v zákone o dlhopisoch uvádzajú nasledovné podmienky vydania dlhopisu. S dlhopisom môže byť spojené právo na jeho výmenu za iný druh dlhopisu. Menovitou hodnotou dlhopisu je peňažná suma, na ktorú dlhopis znie. Kurzom dlhopisu je cena dlhopisu určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel. Emisným kurzom dlhopisu je cena, za ktorú emitent predáva dlhopis pri jeho vydaní. Dlhopisy znejú na doručiteľa alebo na meno.