ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – medzičasová spotreba

Ekonomické teórie intertemporálnej spotreby sa snažia vysvetliť preferencie ľudí vo vzťahu k spotrebe a sporeniu v priebehu ich života. 

Najstaršiu prácu na túto tému vypracovali Irving Fisher a Roy Harrod , ktorí opísali „hrbové sporenie“, pričom predpokladali, že úspory budú najvyššie v stredných rokoch života človeka, keď si sporí na dôchodok.

V 50. rokoch 20. storočia boli lepšie definované modely postavené na teórii diskontovanej užitočnosti a pristupovali k otázke medzičasovej spotreby ako k celoživotnému problému optimalizácie príjmu. Vyriešením tohto problému matematicky, za predpokladu, že jednotlivci sú racionálni a majú prístup ku kompletným trhom, Modigliani & Brumberg (1954), Albert Ando a Milton Friedman (1957) vyvinuli to, čo sa stalo známym ako model životného cyklu . Podrobnosti nájdete v časti Intertemporal choice § Modiglianiho hypotéza príjmu životného cyklu .

Model spotreby životného cyklu naznačuje, že spotreba je založená na priemernom celoživotnom príjme namiesto príjmu v akomkoľvek danom veku. Po prvé, mladí ľudia si požičiavajú, aby spotrebovali viac, ako je ich príjem, potom, keď ich príjem v priebehu rokov stúpa, ich spotreba rastie pomaly a začínajú viac šetriť. Napokon, počas dôchodku títo jednotlivci žijú zo svojich úspor. Okrem toho táto teória naznačuje, že spotreba je vyrovnaná vo vzťahu k príjmu osoby, čo je dôvod, prečo ekonómovia stanovili spotrebu úmernú potenciálnemu príjmu a nie skutočnému príjmu.

Pokusy o testovanie modelu životného cyklu s údajmi z reálneho sveta sa stretli so zmiešaným úspechom. V prehľade literatúry Courant, Gramlich a Laitner (1984) poznamenávajú „ale napriek všetkej svojej elegancii a racionalite sa model životného cyklu veľmi neosvedčil“. Hlavné nezrovnalosti medzi predpovedaným a skutočným správaním sú v tom, že ľudia drasticky „nedostatočne spotrebúvajú“ na začiatku a na konci svojho života tým, že si nepožičiavajú proti budúcim príjmom a nešetria dosť na primerané financovanie dôchodkových príjmov. Zdá sa, že ľudia „nadmerne spotrebúvajú“ aj počas rokov s najvyšším príjmom, starší ľudia nespotrebúvajú svoj majetok tak, ako by sa očakávalo (najmä z vlastného majetku domácnosti), a tiež zaobchádzajú s neočakávanými ziskami spôsobom, ktorý nie je v súlade s modelom životného cyklu. Špecifické zmeny v teórii boli navrhnuté, aby jej pomohli prispôsobiť údaje; a motív dedičstva , nedokonalosti kapitálového trhu, ako sú obmedzenia likvidity , meniaca sa individuálna užitočná funkcia v priebehu času alebo určitá forma očakávaní budúceho príjmu.

Behaviorálni ekonómovia navrhli alternatívny popis medzičasovej spotreby, hypotézu behaviorálneho životného cyklu . Navrhujú, aby si ľudia mentálne rozdelili svoje aktíva na nezastupiteľné mentálne účty – bežný príjem,  obežný   majetok (úspory) a budúci príjem. Hraničný sklon k spotrebe (MPC) každého z týchto účtov je odlišný. Vychádzajúc z empirických štúdií spotreby, starobného dôchodku a neočakávané zisky predpokladajú, že MPC je blízko k jednej zo súčasného príjmu, blízko k nule pre budúci príjem a niekde medzi tým, pokiaľ ide o obežný majetok. Tieto odlišné MPC vysvetľujú, prečo ľudia „nadmerne konzumujú“ počas rokov s najvyšším príjmom, prečo zvyšovanie dôchodkových príspevkov nespôsobuje zníženie súčasných úspor (ako to naznačuje model životného cyklu) a prečo sú malé neočakávané zisky (ktoré sú kódované ako bežný príjem) spotrebováva sa vysokou rýchlosťou, ale ušetrí sa vyšší podiel väčších ziskov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.