ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Joseph Eugene Stiglitz

Joseph Eugene Stiglitz sa anrodil 9. februára  1943v meste  Gary, v štáte Indiana v USA.

Je americký ekonóm, profesor Kolumbijskej univerzity. Je nositeľom Medaily Johna Batesa Clarka (1979) a Nobelovej ceny za ekonómiu,  (2001). Zastával funkciu viceprezidenta a hlavného ekonóma Svetovej banky.

Zaoberá sa najmä problematikou ekonomického rozvoja a globalizačných procesov vo svetovej ekonomike. V širšom povedomí je známy ako kritik činnosti medzinárodných inštitúcií (najmä Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu) a neoliberálnych ekonómov, podľa jeho slov “trhových fundamentalistov”.Ekonómom a politikom na Slovensku a ostatných (post) tranzitívnych ekonomikách je známy ako kritik “šokovej terapie” transformácie ekonomiky a metódy kupónovej privatizácie.V roku 2000 zakladá pri Kolumbijskej univerzite Iniciatívu pre politický dialóg (IPD – Initiative for Policy Dialogue), think tank zameraný na otázky medzinárodného rozvoja. V Česku pôsobí na inštitúte CERGE-EI.

Narodil sa do židovskej rodiny v meste Gary v americkom štáte Indiana. Študoval na Amherst College a na Massachusetts Institute of Technology, kde tiež neskôr učil. Výskumnej či pedagogickej činnosti sa venoval taktiež na univerzitách v Chicagu, Cambridgi, Yale, Stanforde, Oxforde a Princetone. Teraz je profesorom Kolumbijskej univerzity.

Stiglitz býva najčastejšie radený k ekonomickej škole takzvaných nových keynesiáncov, nadväzujúcich na ekonomickú teóriu a závery J. M. Keynesa, presadzujúceho štátne zásahy do ekonomiky, najmä prostredníctvom fiškálnych stimulov. 

Cielené štátne zásahy do ekonomiky podľa Stiglitza prinášajú v mnohých oblastiach efektívnejšie výsledky, než akých by bolo dosiahnuté samovoľným pôsobením neregulovaných trhových mechanizmov takzvanou  neviditeľnou rukou trhu. Často pracuje s teóriou existencie tzv. asymetrických informácií, príčiny nezamestnanosti podľa neho sú v problematike tzv. (ne)efektívnych miezd, čo spolu s Carlom Saphirom, osvetľuje v takzvanom Saphirovom-Stiglitzovom modeli.

Spracované podľa verejne dostupných informačných zdrojov)

Ivana Lennerová, katedra ekonómie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ORCID iD 0000-0002-0786-4288, Vladimír Bačišin, Comenius Analytica, s. r. o. Bratislava , ORCID iD  0000-0002-8634-3295.