Voľný trh

Voľný trh, alebo slobodný trh, je systém, v ktorom sa všetky ekonomické rozhodnutia, vrátane určenia ceny, pohybu peňazí, tovarov a služieb, odohrávajú na základe slobodných dobrovoľných rozhodnutí zúčastnených strán (predávajúci a kupujúci) bez donucovacej sily.