Uzbekistan: O opatreniach na ďalšie urýchlenie činnosti kvôli systémovej podpore rodín a žien

TAŠKNET – Prezident Uzbekistanu pán Šavkat Mirzijojev podpísal nariadenie, ktorý sa zlepšujú práva žien a podporuje rodina.

“Nariadenie zdôvodnil cieľom systematicky pokračovať v prebiehajúcich reformách v krajine na ochranu práv a oprávnených záujmov žien, zvýšenie ich ekonomickej, sociálnej a politickej aktivity, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie v profesiách a zamestnaní, široké zapojenie do podnikania, sociálna podpora žien v núdzi a zabezpečenie rodovej rovnosti, ako aj dôsledná implementácia cieľov trvalo udržateľného rozvoja globálnej agendy OSN, ” konštatuje sa v nariadení.

Súčasťou nariadenia vo forme prílohy je Národný program na zvýšenie aktivity žien vo všetkých sférach ekonomického, politického a spoločenského života krajiny na roky 2022-2026.

Ženy, ktoré pracovali najmenej šesť mesiacov budú dostávať zo štátneho rozpočtu materský príspevok vo výške životného minima.

Banky budú od školského roku 2022 / 2023 financovať sedemročné bezúročné úvery na vzdelávanie so splatnosťou 7 rokov. Štátny rozpočet na to vymedzil 1,8 triliónov uzbeckých sumov (UZS), teda 1, 800 000 000 000 000 000. Jedno euro je 11956.3 uzbeckých UZS. Nariadením sa vyčleňuje 200 miliárd UZS na financovanie, na nenávratnom základe, zmluvných platieb pre všetky ženy študujúce v magisterských programoch štátnych vysokých škôl.

 

Nariadením sa každoročne prostredníctvom nadácie El-Yurt Umidi Foundation prideľujú dodatočné granty na štúdium na zahraničných vysokých školách 50 ženám – v rámci vzdelávacích programov bakalárskeho stupňa, 10 ženám – vo vzdelávacích programoch magisterských špecializácií. Na financovanie činností uvedených v tomto pododseku ministerstvo financií zabezpečí ročné pridelenie najmenej 6 miliárd súm zo štátneho rozpočtu fondu El-Yurt Umidi. Táto nadácia vznikla v roku 2018 zlúčením niekoľkých nadácií. Jej cieľom je o príprave odborníkov v zahraničí a podpora dialógu s krajanmi v zahraničí. 

Nariadenie zaväzuje samosprávy financovať 2 100 študentiek zo sociálne odkázaných rodín, sirôt alebo bez rodičovskej starostlivosti z  dodatočných zdrojov miestnych rozpočtov.

Nariadenie ročne určuje ročne prideliť minimálne 300 cieľových kvót pre ženy v doktorandskom štúdiu štátnych vedeckých organizácií alebo štátnych vysokých škôl.

Podľa nariadenia sa má vytvoriť samostatná univerzita, ktorá bude školiť najmä ženy v oblastiach ako „dizajn“, „textil“, „informačné technológie“, „ekonomika priemyselných odvetví“, „marketing“ a ďalšie žiadané oblasti vzdelávania.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.