TREXIMA: Ľudské zdroje energetiky a Priemysel 4.0

BRATISLAVA –  Stratégia rozvoja ľudských zdrojov v sektore energetika, plyn a elektrina v horizonte 2030 identifikuje najnovšie inovácie a navrhuje zmeny v tejto oblasti.  Pripravila ju analytická firma Trexima Bratislava, s. r. o.

Stratégia tvrdí, že sektor energetiky, jeden z najdôležitejších sektorov národného hospodárstva, čelí v súčasnosti veľkým výzvam. V súvislosti s prechodom na Priemysel 4.0 dôjde k veľkej transformácii energetiky a zmenám v technológiách a technologických postupoch, s cieľom optimalizácie poskytovania bezpečných a spoľahlivých energií pre obyvateľov, domácnosti a pre ostatné sektory. Tlak na dekarbonizáciu spoločnosti je v súčasnosti jednou z hlavných tém európskej politiky, ale aj svetových snáh. Zmeny v priemyselných technológiách a pracovných postupoch sú nevyhnutné pre zabezpečenie udržateľného životného prostredia. Energetika ako hlavný znečisťovateľ ovzdušia je nútená reagovať na tieto potreby. Kľúčom k plynulej transformácii sektora sú najmä jeho kvalitné ľudské zdroje.

Na pracovných pozíciách v energetickom sektore dôjde taktiež k výrazným zmenám, najmä čo sa týka vyžadovaných odborných vedomostí a zručností. Ako by mal štát reagovať na tieto potreby, a ako pripravovať našich budúcich energetických odborníkov a špecialistov?

Trendy

Stratégia bola vytvorená s cieľom identifikácie najnovších svetových trendov z oblasti inovácií a navrhnutia zmien, nielen vo vzdelávacom systéme, pre zabezpečenie vysokokvalifikovaných pracovníkov na najrôznejších pozíciách v budúcich obdobiach. Stratégia predstavuje unikátny dokument, založený na detailných štatistických zisťovaniach z pohľadu ekonomiky sektora a analýz týkajúcich sa aktuálnej a budúcej potreby kvalifikovaných ľudských zdrojov. Návrhy na sektorové opatrenia sú v dokumente sústredené v rámci troch vývojových trendov:

  1. Uplatňovanie novej legislatívy Európskej únie a jej vplyv na štruktúru ľudských zdrojov do roku 2030.
  2. Vplyv digitálnej transformácie sektora na štruktúru a zmenu zručností pracovnej sily.
  3. Riadený rozvoj ľudských zdrojov na všetkých úrovniach vzdelávania pre sektor energetiky, s osobitným dôrazom pre jadrovú energetiku.

Vzdelávanie

Zavádzanie moderných pracovných postupov a najmä digitálnych technológií si bude vyžadovať čoraz viac kvalifikovanejších pracovníkov, ktorí kombinujú znalosti z oblasti energetiky ako aj z oblasti internetu vecí, smart technológií, umelej inteligencie či blockchainu. Príprava pracovníkov v energetike je naviac aj dlhšia v porovnaní s ostatnými sektormi, najmä kvôli náročnosti energetických povolaní a je ovplyvnená aj prísnejšou reguláciou právnymi predpismi. Školenie týchto pracovníkov preto začína už na základných školách, kedy je pre vzdelávací systém nesmierne dôležité prebudiť u žiakov záujem o technológie a prírodné vedy. Rovnako dôležité je aj vzdelávanie na stredných školách zameraných buď na všeobecné, alebo odborné vzdelávanie. Tu  v súčasnosti rezonuje otázka povinnej maturitnej skúšky z matematiky, prípadne z iných prírodovedných predmetov. To zvýši uplatntnenie absolventov na trhu práce v sektore energetiky.

Riešitelia

Na vypracovaní spomínaného dokumentu spolupracovali najvýznamnejšie organizácie v slovenskej energetike a plynárenstve, spolupracujúce so sociálnymi partnermi, zástupcami vysokých a stredných škôl, sústredenými v rámci Sektorovej rady pre energetiku, plyn a elektrinu. V rámci Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR experti spolupracujú pri určovaní najdôležitejších problémov ovplyvňujúcich ľudské zdroje, aktuálne a aj s predikciou do roku 2030. Projekt sa realizuje v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Sumár organizácií zastúpených v Sektorovej rade pre energetiku, plyn a elektrinu, spolu s inými zaujímavými zisteniami, je možné nájsť v manažérskom zhrnutí stratégie.