Starobné dôchodkové sporenie v pandémii stúplo

BRATISLAVA – Pandemický rok 2020 a s ním spojené vládne opatrenia tvrdo zasiahli aj sektor finančného sprostredkovania. Aj vďaka digitalizácii a neustáleho skvalitňovania ho ustál, no ubudlo samostatných finančných agentov.

Pandémia Covid-19 a s ňou súvisiace vládne opatrenia a tvrdý lockdown priniesli vlani so zatvorením prevádzok a minimalizáciou osobného kontaktu aj tvrdý zásah pre sektor finančného sprostredkovania. Ako konštatuje generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (AFISP) Darina Huttová, sektor koronakrízu ustál aj vďaka rýchlemu prispôsobeniu sa poskytovania služieb s dôrazom na digitalizáciu. „Celkové výkony členov AFISP dosiahli vlani 201 988 197 eur, kým pre porovnanie v roku 2019 to bolo na úrovni 195 747 102 eur. V oblasti poistenia došlo k  poklesu objemu zmlúv aj poistného, avšak pri neživotnom poistení sme zaznamenali nie nepodstatný nárast, ktorý však nebol dôsledkom zvýšeného počtu zmlúv novej produkcie, ale nárastu hradeného poistného,“ konštatuje Darina Huttová.

Podpora NBS

Veľmi dôležitú úlohu v existenčnom prežití a pokračovaní činnosti finančného sprostredkovania zohral fakt, že prevádzky finančných sprostredkovateľov mali možnosť vlani využiť svoje zaradenie do kategórie zástupcov poskytujúcich bankové a poistné služby, ktoré mohli služby poskytovať priamo občanom. Táto výnimka pretrvala aj do nástupu druhej vlny. „Bez ohľadu na to finanční sprostredkovatelia pokračovali v procese digitalizácie služieb. Elektronizácia, zavádzanie finančných technológií a digitalizácia sa vo finančnom sprostredkovaní rozvíjali už niekoľko rokov a pandémia tento proces urýchlila,“ podotýka Darina Huttová. Ako dodáva, pre finančných agentov bola dôležitá podpora poskytnutá Národnou bankou Slovenska ako orgánom dohľadu nad finančným trhom. „Tá prišla nielen s metodickým usmernením pre poskytovanie služieb na diaľku, ale priniesla i citeľné zľavy v príspevkoch na dohľad odpustením poplatkov na druhý polrok 2020 a prvý polrok 2021,“ konštatuje generálna tajomníčka AFISP.

Samostatných finančných agentov ubudlo

Digitalizácia, samozrejme, vyžaduje pre spoločnosti pôsobiace na trhu aj nemalé investície.  „Pri hodnotení účasti samostatných finančných agentov na digitalizácii je potrebné konštatovať, že sa do nej zapojili všetky sofistikované spoločnosti, ktoré vykonávajú distribúciu finančných produktov ako hlavný predmet činnosti, samozrejme, za vynaloženia  významného objemu finančných prostriedkov. Pre finančne slabšie spoločnosti sa rozvíjali tzv. pooly,“ vysvetľuje Darina Huttová. Distribučné spoločnosti s významnejším postavením na finančnom dokázali ponúknuť technické a technologické zázemie a svoje systémy prevzatím samostatných finančných agentov a ich klientskych kmeňov do svojich štruktúr tým, že ich transformovali zo samostatných finančných agentov na podriadených finančných agentov. V súčasnosti eviduje Národná banka Slovenska 441 samostatných finančných agentov, 15794 podriadených finančných agentov a 8 nezávislých finančných poradcov.

Na elektronickú komunikáciu zareagovali pozitívne aj koncoví klienti. „V konečnom dôsledku získali vyšší komfort vo využívaní finančných služieb a možnosť udržiavania kontaktov s finančnými poradcami a agentmi ako aj transparentné on-line prístupy k svojim portfóliám finančných produktov,“ spresňuje generálna tajomníčka.

Kapitálovému trhu sa darí

Kapitálovému trhu sa aj počas pandemického roku vo všeobecnosti darilo. „Sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu je obmedzené na poskytovanie investičných služieb pre dlhové a majetkové cenné papiere a na výkon investičného poradenstva, avšak obe služby sú v režime zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení ovplyvnenom zásadne direktívou MiFID II,“ podotýka Darina Huttová.

Objem investícií v rámci novej ročnej produkcie vzrástol v oblasti distribúcie podielových fondov a akcií fondov kolektívneho investovania z 209 779 842 eur v roku 2019 na 217 642 927 eur za vlaňajší rok. „To preukazuje pretrvávajúci záujem o investície medzi obyvateľstvom. Zaujímavý je nárast investícií v rámci pravidelného sporenia, kedy objem novej produkcie za vlaňajšok dosiahol 825 594 295 eur, čo je v porovnaní s rokom 2019, kedy to bolo 482 663 049 eur, nárast o cca 40 %,“ spresňuje Darina Huttová. Tieto čísla považuje za dôležité najmä vo vzťahu k zabezpečeniu osôb na dôchodku resp. pre finančnú nezávislosť. „Ide totiž o investície zabezpečované dlhodobým pravidelným sporením v rámci programov bánk, obchodníkov s cennými papiermi a správcovskými spoločnosťami organizujúcimi kolektívne investovania. Je to následok stále sa rozvíjajúceho finančného vzdelávania obyvateľstva za účasti týchto finančných inštitúcií a ich distribučných partnerov,“ konštatuje.

Nárast v starobnom dôchodkovom sporení

Pozitívny vývoj a nárast objemu je podľa generálnej tajomníčky aj v sektoroch poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úveroch a v starobnom dôchodkovom zabezpečení. „Tu evidujeme nárast novej produkcie o takmer 40 %,“ zdôrazňuje.

Zlepšenie, naopak, podľa nej potrebuje sektor prijímania vkladov, kde počet zmlúv mierne klesol. „Avšak práve v tejto oblasti vidíme pokles ako následok pandémie v domácnostiach občanov, ktorí v mnohých prípadoch pre stratu zamestnania siahali na svoje úspory a rezervy,“ vysvetľuje.

O AFISP:

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. V súčasnosti združuje 24 členov, ktorí zastupujú  viac ako 50 % podriadených finančných agentov. AFISP reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi. Viac na www.afisp.sk a https://www.facebook.com/afisp.asociacia/.