S. Lavrov: mierové aktivity sú vždy prioritou OSN

Minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavov vystúpil na pôde OSN. Finančné noviny prinášajú jeho vystúpenie v úplnom znení:

Vážený pán generálny tajomník,

vážení kolegovia,

mierové aktivity patria medzi absolútne priority Organizácie Spojených národov. Niekoľko desaťročí „modré prilby“ stelesňujú nádeje svetového spoločenstva na  ukončenie vojny, ozdravovanie rán po ozbrojených konfliktoch. Úloha mierotvorcov nebola nikdy jednoduchá. Len v minulom roku 59 z nich prišlo o život. Treba urobiť maximum pre to, aby sa takýmto tragédiám v budúcnosti zabránilo.

Rusko podporuje úsilie generálneho tajomníka zlepšovať mierové aktivity Organizácie. Čas na niektoré zmeny objektívne dozrel. Ale samozrejme, základné princípy udržiavania mieru popritom musia zostať neporušené. Sklon riešiť veci „silovými mandátmi“ nie je všeliek. Skúsenosti OSN v Mali a Konžskej demokratickej republike sú toho živým dôkazom. Práve vlády, ktoré vykonávajú operácie na udržanie mieru, nesú hlavnú zodpovednosť za bezpečnosť obyvateľstva vrátane ochrany pred teroristickými útokmi, za vytváranie politického procesu, odstraňovanie príčin konfliktu a zabezpečovanie obnovy po jeho ukončení. Na druhej strane, medzinárodné spoločenstvo musí vládam pri dosahovaní týchto cieľov poskytnúť všestrannú pomoc.

Mandáty mierových operácií musia byť jasné a reálne. Dôležité je zohľadňovať názory hostiteľských krajín, ako aj tých, ktoré sa zúčastňujú na vojne, a nadväzovať s nimi úctivý dialóg. Aj napriek vysokej dôležitosti expertízy Sekretariátu OSN, rozhodujúcu úlohu pri určovaní strategických smerov udržiavania mieru zohráva Bezpečnostná rada a Valné zhromaždenie. Ich výsadné právo by sa malo prísne rešpektovať.

Podporujeme úsilie o prehlbovanie úzkej spolupráce Organizácie Spojených národov s regionálnymi a subregionálnymi organizáciami pri uskutočňovaní mierových operácií. Úspešným príkladom je spolupráca OSN s Africkou úniou. Sme pripravení rozvíjať kontakty v oblasti udržiavania mieru medzi OSN a ODKB (Organizáciоu dohody o kolektívnej bezpečnosti).

Pozorne sledujeme úsilie Sekretariátu o praktické uplatňovanie koncepcie „rozviedka v mierovej misii OSN“. Predbežne však vznikajú otázky najmä ohľadom definície „rozviedky“, ktorá v interpretácii Sekretariátu ďaleko presahuje to, čo bolo jednoznačne dohodnuté v rozhodnutiach Osobitného výboru pre mierové operácie Valného zhromaždenia (C-34). Rozpaky vyvolávajú aj pokusy Sekretariátu zatajovať pred členskými štátmi materiály obsahujúce víziu tohto konceptu. Zdôrazňujem, že ‒ ako je uvedené v správe C-34 ‒ rozviedka v mierových operáciách môže byť použitá výlučne na zaistenie bezpečnosti príslušníkov mierových síl a ochranu civilistov. Zhromažďovanie údajov by sa malo vykonávať striktne v súlade s Chartou OSN, so súhlasom hostiteľskej krajiny a výlučne v súlade s legálnymi metódami. Mimoriadny význam má spoľahlivé uchovávanie a bezpečné spracovanie citlivých informácií. Osobitný výbor nesúhlasil so svojou účasťou na osobitných politických misiách a humanitárnych operáciách, navyše s vytvorením akejsi nezávislej špeciálnej služby v ústredí OSN.

A čo sa týka dnes oficiálne predloženého Vyhlásenia „O spoločných záväzkoch zameraných na mierové operácie“, vítame iniciatívu generálneho tajomníka. Zásady stanovené v dokumente vo všeobecnosti stanovujú správny vektor pre rozvoj mierovej činnosti.

S niektorými ustanoveniami však nemôžeme súhlasiť.

Po prvé, dôraz na spoluprácu s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami na úkor interakcie s hostiteľskými vládami.

Po druhé, úsilie postaviť do centra mandátov sekundárne úlohy, ktoré nie sú charakteristické pre udržanie mieru, a to ani v oblasti ľudských práv. Pre túto oblasť existujú špecializované orgány OSN a pravdepodobne by sa nemalo zasahovať do ich kompetencií.

Po tretie, a najmä vzhľadom na vyššie uvedené dve pripomienky, je znepokojujúce, že autori návrhu Vyhlásenia pokladajú silové akcie za akési zázračné prostriedky pri riešení mierových úloh.

Po štvrté, je neprijateľné, že návrh Vyhlásenia nepotvrdzuje koordinačnú úlohu Osobitného výboru Valného zhromaždenia OSN pre mierové operácie.

Boli by sme za to, aby sa v tomto dokumente, ktorý hľadá konsenzus, nezdôrazňoval „mimoriadny význam“ jednotlivých regionálnych organizácií, ktoré nemajú s vykonávaním mierových akcií jednoznačné skúsenosti.

Vychádzame z toho, že predmetné Vyhlásenie nemá precedens, a konkrétne formy možného praktického uplatňovania jeho ustanovení by sa mali stať predmetom ďalšej medzivládnej koordinácie.

Pri takom chápaní Vyhlásenia sme sa rozhodli nepredkladať námietky voči konsenzu.