Reálna mzda v Slovenskej republike klesla o 3 %

BRATISLAVA –  Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla 1 088 eur a v porovnaní s 2. štvrťrokom predchádzajúceho roka sa znížila o 1,2 %. Po zohľadnení miery inflácie pokles reálnej mzdy dosiahol 3 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2020 klesla o 4,9 %. Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (2 054 eur), informácie a komunikácia (1 918 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 864 eur). V jedenástich  odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (550 eur), ostatných činnostiach (677 eur) a v stavebníctve (732 eur).

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda klesla vo väčšine odvetví, relatívne najviac v ubytovacích a stravovacích službách (o 16,3 %), umení, zábave a rekreácii (o 8,4 %) a v administratívnych službách (o 7,6 %).

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 366 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 823 eur v Prešovskom kraji do 1 017 eur v Košickom kraji.

Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda nižšia ako v 2. štvrťroku 2019 s najvyšším relatívnym poklesom o 5,1 % v Žilinskom kraji.

V 1. polroku 2020 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 1 087 eur. Medziročne sa zvýšila o 2,4 %, tempo jej rastu sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka spomalilo o 6 p. b. Reálna mzda vzrástla o 0,1 %.