Podnikatelia nedôverujú prideľovaniu eurofondov

Očakávania respondentov ohľadom vlastných ekonomických výsledkov za rok 2017 sú pri porovnaní s výsledkami prieskumu konaného v roku 2016 optimistickejšie.

Mierne pozitívnejšie hodnotia respondenti aj vlastné predpokladané výsledky pred koncom roka 2017 v porovnaní s tým, ako ich prognózovali v roku 2016. Vyplýva to z prieskumu podnikateľského prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

Takisto aj porovnanie očakávaní respondentov na nasledujúce roky poukazuje na jednoznačne pozitívnejší pohľad ako v prieskume v roku 2016. Poradie činiteľov, ktoré majú najväčší vplyv na podnikanie, sa v roku 2017 na prvých troch miestach nezmenilo. Je to domáci dopyt, nasleduje zahraničný dopyt a náklady na pracovnú silu. Pre rok 2018 respondenti stanovili poradie vplyvov odlišne ako pre rok 2017, najvyšší vplyv predpokladajú v tomto roku u zahraničného dopytu, potom u nákladov na pracovnú silu a u domáceho dopytu.

Podnikateľské prostredie v roku 2017 podľa prevažujúceho podielu názorov respondentov ostalo na rovnakej úrovni ako v roku 2016. Výsledky prieskumu znovu potvrdili napriek všeobecne negatívnemu hodnoteniu veľmi mierny, ale stály trend nárastu podielu pozitívnych hodnotení podnikateľského prostredia od roku 2013.  Výrazne vyšší podiel účastníkov prieskumu ako v roku 2016 očakáva, že podmienky na podnikanie v roku 2018 budú lepšie ako v roku 2017. Hospodársku politiku vlády SR hodnotil najväčší podiel respondentov ako nepriaznivú.

Pokračujúci negatívny trend hodnotení komunikácie vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora bol zrejme spôsobený v roku 2017 formou komunikovania niektorých opatrení koaličných partnerov v čase konania prieskumu. Takmer dve tretiny účastníkov prieskumu naďalej podporujú myšlienku finančného podieľania sa na pomoci pri riešení problémov niektorých členov eurozóny pri podmienke návratnosti zdrojov. Opatrenia navrhované pre vládu sa týkajú, zhodne ako v predošlých rokoch, hlavne daňového a odvodového zaťaženia, zlepšenia podmienok na podnikanie a zníženia administratívnej náročnosti podnikania. Aj tohtoročný prieskum potvrdil, že ako najväčšie riziko pre podnikanie je vnímané vysoké daňové a odvodové zaťaženie. Ako druhé najdôležitejšie riziko respondenti vyhodnotili nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Názory na využívanie zdrojov Európskej únie sa v roku 2017 oproti predošlým rokom prakticky nezmenili. Dôvera v transparentnosť celého procesu prideľovania zdrojov Európskej únie je dlhodobo nízka.