Medián hodinovej mzdy v Európskej únii

Hrubý príjem predstavuje najväčšiu časť nákladov práce. V roku 2014 bol najvyšší medián hrubých hodinových príjmov vyjadrených v eurách zaznamenaný v Dánsku (25,52 EUR), po ktorom nasledovalo Írsko (20,16 EUR), Švédsko (18,46 EUR), Luxembursko (18,38 EUR), Belgicko (17,32 EUR) a Fínsko (17,24 EUR).

Naproti tomu najnižší medián hrubých hodinových príjmov vyjadrených v eurách zaznamenalo Bulharsko (1,67 EUR) a Rumunsko (2,03 EUR), po ktorých nasledovala Litva (3,11 EUR), Lotyšsko (3,35 EUR) a Maďarsko (3,59 EUR). Inými slovami, medián hrubých hodinových príjmov v členskom štáte EÚ, kde mal najvyššiu úroveň, bol 15-krát vyšší než najnižší medián pri vyjadrení v eurách; pri vyjadrení v štandardoch kúpnej sily (PPS)(ktoré zohľadňujú rozdiely v cenových hladinách) bol najvyšší priemer päťnásobkom najnižšieho priemeru, pričom extrémy na obidvoch stranách stupnice opäť predstavovali Dánsko a Bulharsko.