Kto je ministerka školstva Martina Lubyová

JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. (1967) je slovenská akademička a súčasná ministerka školstva.  Predtým bola zástupkyňou riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV.Zaoberá sa trhom práce, migráciou, integráciou a celoživotným vzdelávaním.

Magisterské štúdium biofyziky absolvovala v roku 1991 na vtedajšej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Titul doktora práv získala v roku 1999 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.Doktorát zo štatistiky získala v tom istom roku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Druhý doktorát z ekonómie získala v roku 2002 na State University of New York a Centre for Graduate Education – Economics Institute v Prahe (CERGE-EI).

V rámci profesionálnej kariéry pôsobila na domácich i zahraničných pracoviskách, akými sú napríklad Národohospodářský ústav Českej akadémie vied v Prahe, Tinbergen Institute v Amsterdame, Institute fuer Hoehre Studien vo Viedni, OECD v Paríži a v Medzinárodnej organizácii práce v subregionálnom úrade pre južnú Áziu so sídlom v Nai Dillí a ako riaditeľka subregionálneho úradu pre východnú Európu a strednú Áziu so sídlom v Moskve.

Medzinárodná organizácia práce (ILO, International Labour Organization) je špecializovaná agentúra OSN zaoberajúca sa prácou. Vznikla 28. júna 1919 na parížskej mierovej konferencii Vo Versailles ako autonómna organizácia, neskôr pričlenená k Spoločnosti národov. Jej stanovy nazvané ústava, tvorili XIII. časť Versaillskej zmluvy a boli zahrnuté aj do ostatných mierových zmlúv uzavretých po prvej svetovej vojne. Sídlo má Ženeve vo Švajčiarsku.

Najvyšším orgánom je generálna konferencia, ktorá sa schádza raz za rok v Ženeve. Každý člen má na nej 4 delegátov: dvaja zastupujú vládu, jeden zamestnancov a jeden zamestnávateľov. Konferencia volí dvojtretinovou väčšinou správnu radu, potvrdzuje rozpočet, schvaľuje dohovory a odporúčania. Správna rada je výkonným orgánom, zložená z 56 členov, z ktorých 14 zastupuje zamestnancov, 14 zamestnávateľov a 28 vlády z toho 1O miest je rezervovaných pre osoby zastupujúce vlády štátov, ktoré majú hlavnú úlohu v priemysle – tieto štáty určuje správna rada; ostatných 18 miest zaujímajú delegáti, ktorí sú volení každé tri roky na generálnej konferencii. V roku 1969 organizácia dostala Nobelovu cenu za mier

Od roku 2010 pracovala a od roku 2013 riadila Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.Ten bol spolu s Ústavom experimentálnej psychológie a Spoločenskovedným ústavom k 1. októbru 2015 začlenený do novovzniknutého Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vyučuje štatistiku a sociálnu štatistiku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od júna 2017 bola tiež členkou Predsedníctva SAV.