Eximbanka SR opäť poisťuje riziká aj do krajín OECD

BRATISLAVA – Eximbanka SR aj v tomto roku poisťuje krátkodobé vývozné riziká do krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Finančné noviny o tom informovala Veronika Rybárová z odboru komunikácie a sekretariátu generálneho riaditeľa.

Od mája 2020 EXIMBANKA SR poisťuje krátkodobé vývozné riziká  aj do krajín EÚ a OECD so štátnym krytím, na základe dočasnej výnimky Európskej komisie. Pôvodná platnosť výnimky bola kvôli pretrvávajúcej  situácii s nedostatočnou kapacitou na komerčnom poistnom trhu už druhý krát predĺžená, a to do 31.12.2021. Od zavedenia tejto výnimky EXIMBANKA SR upísala riziko zo schválených limitov na poistenie vo výške 157 mil. eur, v počte viac ako 500 limitov na poistenie.

Poistenie je určené malým, stredným aj veľkým podnikom, pre všetky objemy vývozu rôznym zahraničným odberateľom. Vďaka poisteniu pohľadávok sa znižuje riziko vyplývajúce z platobnej neschopnosti, alebo nevôle zahraničného odberateľa. Pohľadávky môžu exportéri využiť ako zabezpečenie v prípade rôznych foriem financovania a naďalej poskytovať zahraničnému odberateľovi odloženú splatnosť. Súčasťou krytia proti politickým rizikám sú aj administratívne opatrenia vlád súvisiace napríklad aj s pandémiou COVID-19. Viac informácií nájdete tu.

V oblasti poistenia EXIMBANKA SR ponúka slovenským exportérom aj ďalšiu možnosť ako zvládnuť nepriaznivú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19. Vývozcovia môžu využiť aj spolupoistenie ku komerčnému poisteniu a navýšiť tak svoj existujúci limit od komerčnej poisťovne doplnkovým poistením od EXIMBANKY SR. Pri využití tohto spolupoistenia je tak slovenský exportér krytý do vyššej hodnoty v prípade, ak zahraničný kupujúci nemôže zaplatiť. Viac informácií nájdete tu.