Ekonomika rodiny záleží na hodnote času matky, a 25 % DPH môže psychologicky vplývať na rast cien

BRATISLAVA – Minister financií SR Igor Matovič chce zvýšiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na 25 %. Tým chce zvýšiť príjmy verejného rozpočtu. Z nich chce financovať príspevky rodinám.  Predpokladá, že to povedie k zvýšeniu pôrodnosti. Svoj názor nepodporil žiadnym vedeckým poznatkom.

Igor Matovič si myslí, že zvýšením platieb rodinám sa zvýši pôrodnosť. Ide o mechanickú zjednodušenú predstavu. Ekonomické výskumy hovoria o tom, že na pôrodnosť vplývajú celkové príjmy  a iné ekonomické faktory, a nielen výška mesačného príspevku rodine. Ide o etatistický  prístup v ekonómii. Tento prístup je založený aj na mechanickej predstave, že ak štát niečo urobí, tak sa to prejaví v spoločnosti.

Pojem etatizmus má pôvod vo francúzštine,  état znamená štát. Je to politický postoj, ktorý sa snaží spoločenské problémy riešiť hlavne štátnymi zásahmi. V širšom zmysle ide o prehnané zdôrazňovanie významu štátu v spoločnosti, jeho zásahov do hospodárskeho a politického života spoločnosti, ktoré môžu vyústiť až do prerastania štátu so spoločnosťou.

Podľa etatizmu sa štát považuje za jediný zdroj hybných síl spoločenského pokroku, hospodárstvo krajiny má byť vo výraznej miere riadené centrálne, buď priamym vplyvom na podniky alebo silnou štátnou reguláciou. Etatizmus často požaduje obmedzené súkromne vlastníctvo, aby umožnil štátnu intervenciu. Termín sa používa najmä v ekonómii a sociológii.

Vráťme sa k dani z pridanej hodnoty. Tá má podľa ekonomických teoretikov niekoľko pozitív ako napríklad neutralita, ľahká využiteľnosť v medzinárodnom obchode, transparentnosť, výnosnosť pre štátne príjmy a odolnosť proti daňovým únikom. Medzi nevýhody patrí značná administratívna náročnosť a jej priama väzba na možnosť zvýšenia cenovej hladiny. Keď sa zvýši DPH, z psychologických dôvodov sa môžu zvýšiť ceny, hoci z ekonomických dôvodov nie ja na to príčina.

“Ženy sú tým pohlavím, ktoré sa v drvivej väčšine prípadov stará o svojich potomkov v období ich ranného detstva. Starostlivosť o malé deti zaberá ženám priestor a čas, ktorý by mohli venovať ekonomickej činnosti. Z toho vyplýva, že pri analýze ekonomiky plodnosti je hlavným faktorom ovplyvňujúcim ekonomická hodnota času žien, ” napísal ekonóm Theodore William Schultz v knihe Ekonómia rodiny: manželstvo, deti ľudský kapitál a ľudský kapitál (Economics of the Family: Marriage, Children, and Human Capital) v prvej kapitole s názvom ekonómia a pôrodnosť.

Theodore William Schultz (1902 – 1998) bol americký ekonómom z chicagskej školy ktorý sa zaoberal problémom hospodárskych nerozvinutých zemí, tzv. ekonómie chudoby a ekonómie poľnohospodárstva. Za túto oblasť výskumu získal aj Nobelovú cenu za ekonómiu v roku 1979.

Americký ekonóm kritizoval teoretikov, že nemajú poriadne predstavy o raste populácie. Ekonómovia teórie rastu, pokiaľ sa zaoberajú plodnosťou, predstavili hrubé ekonomické účinky populačného rastu a prenechali úlohu vysvetlenia nárastu ľudskej populácie biológom, sociológom a demografom. Táto koncentrácia na tieto hrubé účinky je pochopiteľná vzhľadom na skutočnosť, že faktory určujúce rast populácie boli hlavnou nevysvetlenou súčasťou ekonomickej teórie.

Igor Matovič využil v svojej diplomovej práci prehľadové štúdie vydané Inštitútom Liberálnych štúdií, ktorých autormi sú Ján Oravec, v súčasnosti štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Juraj Renčko a Pavol Karász. Boli o daniach v OECD a v tranzitívnych krajinách.