ABECEDA FINANCIÍ – konvertibilný dlhopis

Konvertibilný dlhopis sa od klasického korporátneho dlhopisu odlišuje tým, že investor spolu s výplatou kupónu získava aj právo zameniť dlhopis za akcie danej spoločnosti vo vopred stanovenom pomere.

To je možné vďaka zabudovanej opcii (long call opcie ), ktorej cena má potom vplyv na výšku kupónu, ktorý je tak spravidla nižší ako v prípade korporátnych dlhopisov. Pre konzervatívnych investorov , ktorí stále chcú mať možnosť dosiahnutia zaujímavého zhodnotenia v prípade rastu akcií spoločnosti je však tento dlhopis veľmi atraktívnym variantom.

Konvertibilný dlhopis má vždy určený dátum splatnosti . Do tohto dátumu vypláca investorovi každoročne kupón vo vopred stanovenej výške z nominálu. Ak je nominálna hodnota jedného dlhopisu 100 000 EUR a úrok 5 % pa, vypláca dlhopis každý rok až do splatnosti kupón 5 000 EUR. Pokiaľ investor nevyužije svoje právo na zmenu dlhopisu za akcie spoločnosti, je tento dlhopis ku dňu splatnosti splatený za svoju nominálnu hodnotu .

Povedzme, že akcie spoločnosti, ktorá konvertibilný dlhopis emitovala, stoja teraz na trhu 5 EUR a konverzný kurz je stanovený na 8 EUR. Zvyšné parametre dlhopisu si prepožičiame z predchádzajúceho príkladu. V čase splatnosti dlhopisu má investor na výber z dvoch možností, výplaty nominálu 100 000 EUR, alebo smeny dlhopisu za akcie v rovnakej hodnote, teda 12 500 akcií pri výmennom kurze 8 EUR. Ak sa bude akcia v deň splatnosti obchodovať za menej ako 8 EUR, investor konverzie nevyužije a bude mu vyplatená celá nominálna hodnota dlhopisu. V prípade, že by sa akcie spoločnosti obchodovali v deň splatnosti presne na úrovni konverzného kurzu, má investor na výber z oboch možností, pretože obe možnosti sú pre neho rovnako výhodné. Ak by však kurz akcie vzrástol do splatnosti na hodnotu 16 EUR, investor využije možnosť vymeniť dlhopis za akcie v cene 8 EUR za kus a na trhu tieto akcie následne predá za dvojnásobnú hodnotu. Taký investor potom v dobe splatnosti realizuje okamžitý zisk vo výške 100%.

Rating dlhopisu udáva, aké veľké je riziko, že spoločnosť nebude schopná daný záväzok z dlhopisu splatiť. Na vyjadrenie ratingu dlhopisu sa najčastejšie využíva písmená A, B, C a D. Pre každé písmeno potom existuje spravidla niekoľko stupňov, ktorých označenie sa môže líšiť podľa ratingovej agentúry, ktorá ocenenie vydala.

V prípade agentúry S&P je označenie nasledujúce: Emitenti s najlepším ratingom nesú označenie AAA, nasleduje AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB a tak ďalej. Emitent s najhorším ratingom potom nesie označenie D, toto písmeno nie je nijako odstupňované, pretože značí jednoducho bankrot spoločnosti.

Ku každému dlhopisu, ktorý je verejne obchodovaný na burze cenných papierov , je emitentom dlhopisu vydávaný prospekt, ktorý detailne popisuje jednotlivé parametre emitovaného dlhopisu, ako je napríklad jeho nominálna hodnota , výška kupónu či konverzný kurz. Každá emisia dlhopisu môže mať stanovené rozdielne parametre nielen čo sa výška nominálnej hodnoty týka. Občas sa môže stať, že konvertibilný dlhopis je zameniteľný za akcie inej spoločnosti, než ktorá dlhopis emitovala, alebo že investor pri splatnosti nemá na výber a dlhopis za akcie vo vopred danom kurze vymeniť musí. Tento prospekt je v prípade zahraničnej spoločnosti navyše často vedený v cudzom jazyku, čo môže pre niektorých investorov znamenať značnú prekážku.

Konvertibilné dlhopisy sa obchodujú takmer na každej burze cenných papierov a je možné ich nakúpiť prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Častou nevýhodou priameho nákupu konvertibilných dlhopisov je však predovšetkým pre drobných investorov vysoká nominálna hodnota jedného dlhopisu. Minimálna čiastka pre nákup jedného dlhopisu môže byť aj niekoľko desiatok tisíc EUR. Výhodnejšie preto môže byť investícia do niektorého z podielových fondov , zameraných na investície do konvertibilných dlhopisov, prípadne ešte lepšie využiť na nákup ETF či investičné certifikáty . Hlavnou výhodou týchto nástrojov je, že investujú do celého portfólia konvertibilných dlhopisov. Také portfólio by pri vysokých cenách jednotlivých dlhopisov drobný investor sám len ťažko vytvoril.