ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – WTO

Svetová obchodná organizácia (WTO) je medzivládna organizácia, ktorá reguluje a uľahčuje medzinárodný obchod medzi národmi. Vlády využívajú organizáciu na vytvorenie, revíziu a presadzovanie pravidiel, ktorými sa riadi medzinárodný obchod [6]. Oficiálne začala svoju činnosť 1. januára 1995 v súlade s Marakéšskou dohodou z roku 1994, čím nahradila Všeobecnú dohodu o clách a obchode (GATT), ktorá bola založená v roku 1948. WTO je najväčšia medzinárodná ekonomická organizácia na svete so 164 členskými štátmi zastúpenými viac ako 98 % svetového obchodu a svetového HDP.

WTO uľahčuje obchod s tovarom, službami a duševným vlastníctvom medzi zúčastnenými krajinami tým, že poskytuje rámec na vyjednávanie obchodných dohôd, ktorých cieľom je zvyčajne zníženie alebo odstránenie ciel, kvót a iných obmedzení; tieto dohody podpisujú zástupcovia členských vlád: fol.9-10 a ratifikujú ich zákonodarné zbory. WTO tiež spravuje nezávislé riešenie sporov na presadzovanie dodržiavania obchodných dohôd zo strany účastníkov a riešenie obchodných sporov Organizácia zakazuje diskrimináciu medzi obchodnými partnermi, ale poskytuje výnimky pre ochranu životného prostredia, národnú bezpečnosť a iné dôležité ciele.