NKÚ: výskum ukázal učebnice sú problematické

BRATISLAVA –  Medzinárodné prieskumy z roku 2013 i 2018 signalizovali významné riziká, ktoré sú spojené so zabezpečovaním učebníc pre žiakov slovenských základných škôl. NKÚ v svojej správe konštatuje, že bezmála polovica oslovených škôl kritizuje kvalitu učebníc a za zlý považuje aj systém ich výberu či distribúcie.

Ako najproblematickejšia sa ukazuje učebnica matematiky pre prvý stupeň základných škôl, ktorú viac ako 3/4 oslovených učiteľov označilo za nevyhovujúcu a často nesystematicky písanú. Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len NKÚ) na základe získaných informácií opakovane upozorňuje rezort školstva na významné rezervy v pokrývaní požiadaviek škôl na učebnice, pretože reálne počty žiadostí sú v priemere uspokojené len na 63% a v minulom roku neboli obstarané žiadne nové knižné tituly. Národní kontrolóri podľa Ľubomíra Andrassyho, generálneho riaditeľa kancelárie predsedu NKÚ, pozitívne hodnotia ostatné rozhodnutie súčasného vedenia ministerstva, ktorým sa má od školského roku 2020/2021 rozšíriť oficiálny zoznam ponúkaných učebníc pre základné školy.

NKÚ v rámci svojej analytickej činnosti oslovil 201 základných škôl, čo je reprezentatívna vzorka vychádzajúca z celkového počtu 1314 škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V dotazníkovom prieskume sa 3/4 škôl vyjadrili, že v prípade obzvlášť problematických učebníc (napr. matematika, informatika, geografia) zabezpečovaných ministerstvom školstva trh ponúka kvalitnejšie alternatívy. Aj preto skoro každá škola zabezpečovala pre žiakov vhodnejšie učebnice vo vlastnej réžií a financovala ich z príspevkov od rodičov či sponzorov. Školy podporujú myšlienku otvorenia trhu s učebnicami a pracovnými zošitmi. Konkrétne by mohlo ísť o rozšírenie ponuky učebníc a zošitov, ktoré by si mohli vzdelávacie inštitúcie bezplatne objednať prostredníctvom edičného portálu rezortu školstva. Kontrolný úrad v tejto súvislosti však upozorňuje na riziká, ktoré môžu vzniknúť úplným presunutím zodpovednosti za nákup učebníc na školy hlavne z dôvodu narušenia jednotného národného systému i novej administratívnej záťaže učiteľov. Pred ešte väčšími administratívnymi i odbornými problémami by sa mohli ocitnúť školy, ktoré navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a negatívne by sa to mohlo premietnuť do kvality ich vzdelania.

Medzinárodné prieskumy zamerané na spokojnosť s učebnicami ukazujú, že Slovenská republika je v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie výrazne pod priemerom“, pripomína Ľ. Andrassy. Zároveň dodáva, že bezmála 45% nespokojnosť slovenských pedagógov je výrazne nad 12,5% európskym priemerom, či iba 3% negatívnym vnímaním kvality poskytovaných učebníc zo strany českých učiteľovNekvalitné učebnice sa pritom ukazujú ako jedna z limitujúcich prekážok pre dosahovanie kvalitného vzdelania na oboch stupňoch škôl. Analytici kontrolného úradu zistili, že učiteľmi boli najproblematickejšie vnímané učebnice matematiky, a to naprieč všetkými ročníkmi základných škôl. Skutočnosť, že ministerstvo školstva dlhé roky distribuovalo knihy, ktoré boli veľmi negatívne hodnotené drvivou väčšinou škôl, NKÚ považuje za závažné zistenie s celospoločenským negatívnym dopadom. A to hlavne preto, že rozvoj matematického a logického myslenia žiakov je dôležitým predpokladom zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti slovenskej spoločnosti.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.