TUKE: Leninská skromnosť, proletárska veselosť

Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Michal Šoltés odpísal sám od seba a od svojej kolegyne a podriadenej Beáty Gavurovej  časť článku a necitoval ich spoločný predchádzajúci článok, z ktorého si požičal časť nového článku. Ani ju nepodpísal po druhý raz ako spoluautorku. Oba články majú úplne rovnaký titulok, alebo ak chcete nadpis: Economic Aspects of Social Services Development in Slovakia (Ekonomické aspekty rozvoja sociálnych služieb na Slovensku). 

Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zverejnil článok najprv ako v poradí druhý autor spolu s Beátou Gavurovou uvedenou ako prvou autorkou  v časopise Scientific Papers (Vedecké články) Fakulty ekonómie Univerzity Pardubice. Bolo to v čísle 2, série D z roku 2016 na stranách 14-25. Časopis je evidovaný v databázach Scopus, EBSCO Publishing,  ProQuest and CNKI Scholar. Vychádza tri razy do roka. Jeho onlajnová verzia má označenie ISSN 1804-8048. Hypertextový odkaz na časopis je tu.

Článok v kratšej verzii s presne takým istým názvom vyšiel o dva roky neskôr, presne pred rokom 11. apríla 2018, v zborníku Konkurentospromožna modeľ innovcijnogo rozvitku ekonomiky Ukrajiny, čo je Konkurencieschopný model inovačného rozvoja ekonomiky Ukrajiny. Vydal ho Stredoukrajinský národná technická univerzita v meste Kropivnickij na Ukrajine v Kirovogradskej univerzite. Zborník má ISBN 978-617-70-79-70-1. Článok Michala Šoltésa je na stranách 180 – 184. Tento článok v zozname použitej literatúry neuvádza predchádzajúci spoločný článok s Beátou Gavurovou. Hyptertextový odkaz na zborník je tu.

Michal Šoltés nie je len dekanom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity, ale pôsobí aj na Katedre bankovníctva a investovania. Zaoberá sa nasledovnými oblasťami : finančné deriváty, opčné stratégie, hedging, poistné produkty a ich analýza, inovačný potenciál malých a stredných podnikov a investičné stratégie individuálnych a inštitucionálnych investorov. Beáta Gavurová sa zaoberá nasledovnými témami: oblasť merania a riadenia výkonnosti vo verejnom sektore, procesné riadenie a optimalizáciu procesov, strategický a výkonnostný benchmarking, zdravotnú politiku, demografické analýzy a riešenie regionálnych disparít v systéme zdravotníctva, dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regiónoch SR, tvorbu koncepcií regionálnych politík – strategických zámerov. Technická univerzita v Košiciach dňa 21. januára 2019 vyhlásila, že „v súčasnosti sledujeme nezdravú manipuláciu a nebezpečné zjednodušovanie kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka. Je to úder pod pás akademickému prostrediu a všetkým čestným študentom a pracovníkom univerzít, ktorým záleží na budúcnosti nášho Slovenska. Každá postupová práca musí spĺňať základné etické princípy,” píše TUKE vo svojom stanovisku.

TUKE tvrdí, že vďaka mnohým výnimočným ľuďom, ktorí pôsobili a pôsobia na kvalitných slovenských univerzitách, stojí vzdelávanie a veda na Slovensku na pevných tradíciách. Je potrebné ich ďalej chrániť, rozvíjať a posilňovať, konštatuje stanovisko.

Vedúcich funkcionárov vysokých škôl, ktorí nútia svojich podriadených, aby ich podpisovali pod vedecké články, učebnice a monografie, označujú vo vedecko-pedagogickom slangu slovami docent pripísaný, ale aj profesor pripísaný.

Technická univerzita v Košiciach prijala 7. septembra 2016 Etický kódex zamestnanca Technickej univerzity v Košiciach. Ten v II. hlave v článku 5 konštatuje, že “zamestnanec nevyužíva svoje funkčné, či pracovné postavenie v organizačnej štruktúre na osobný prospech, ani na prospech tretích osôb, nežiada a ani neprijíma od iných osôb ekonomické a iné výhody. Kódex v článku 7 tvrdí, že zamestnanec pri uverejňovaní vedeckých článkov rešpektuje okrem autorských práv aj publikačné a iné pravidlá pre poskytovanie vedeckého výskumu.

Článok 10 poznamenáva, že zamestnanci dodržiavajú etické pravidlá súvisiace s ochranou výsledkov duševného vlastníctva v oblasti autorského práva ako aj priemyselnoprávnej ochrany, rešpektujú spoluautorstvo a spolupôvodcovstvo, odmietajú plagiátorstvo, falšovanie, zneužívanie a zadržiavanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti, uplatňujú korektnosť pri aplikovaní a prenose technológií.