ET mimozemšťan rieši záhadu Michala Šoltésa

Záhada dvoch identických publikácií Michala Šoltésa z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach naberá na dynamike. Rektor univerzity zriadil etickú komisiu. Okrem toho Michal Šoltés predstavil akademickej verejnosti dokument z Ukrajiny zo Stredoukrajinskej národnej technickej univerzity v Kirovograde, ktorý potvrdzuje, že Michal Šoltés vlastne neexistuje.

Najprv malá rekapitulácia. Pred dvomi mesiacmi Finančné noviny priniesli informáciu o tom, že Michal Šoltés figuruje v dvoch takmer identických textoch. V prvom je ako spoluautor. V druhom figuruje ako autor sám. Na spoluautorku predchádzajúceho takmer identického textu “zabudol”. On je dekanom fakulty a ona je jeho podriadená.

Prvá publikácia znie: Economic Aspects of Social Services Development in Slovakia.  Ako autori sú podpísaní Beáta Gavurová a Michal Šoltés. Článok vyšiel  v časopise Scientific Papers  Fakulty ekonómie Univerzity Pardubice. Bolo to v čísle 2, série D z roku 2016 na stranách 14-25.

Druhá publikácia znie: Economic Aspects of Social Services Development in Slovakia. Ako autor je podpísaný Michal Šoltés. Článok vyšiel v zborníku Konkurentospromožna modeľ innovcijnogo rozvitku ekonomiky Ukrajiny. Vydal ho Stredoukrajinský národná technická univerzita v meste Kropivnickij na Ukrajine v Kirovogradskej univerzite. Zborník má ISBN 978-617-70-79-70-1. Článok je na stranách 180 – 184. Tento článok v zozname použitej literatúry neuvádza ani predchádzajúci spoločný článok s Beátou Gavurovou.

Redakcia Finančných novín archivuje zborník a zoznam členov organizačného výboru konferencie zo dňa 16.4. 2019. Zborník konferencie bol vytvorený 11. apríla 2018. List  s členmi organizačného výboru si redakcia uložila do archívu 16. apríla 2019.

Jeden rok Michal Šoltés nepracoval s vyhľadávačom google a nehľadal svoje citácie v digitálnom prostredí.

Michal Šoltés sa od vlastného článku dištancoval. Ako to popiera pán dekan? Jednoducho.  Kolegom poslal nasledovné vyhlásenie: “Ja, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, sa týmto vyhlásením rázne dištancujem od medializovanej publikácie v konferenčnom zborníku Stredoukrajinskej národnej technickej univerzity. Prehlasujem, že o tejto publikácii vydanej pod mojim menom nemám žiadnu vedomosť, nikdy som podobnú publikáciu na žiadnu konferenciu neposielal, nemám ju evidovanú ani v registri publikačnej činnosti, jej vydaním boli porušené moje autorské práva a zvážim dostupné právne úkony voči uverejneniu predmetnej publikácie.” 

Na stranu Michala Šoltésa sa pridal aj rektor Stredoukrajinskej národnej technickej univerzity. Je to po viac akom roku od vydania zborníka, v ktorom je článok podpísaný meno Michal a priezvisko Šoltés. Michalovi Šoltésovi adresoval nasledovný list.

Neoficiálny preklad listu znie: Tento list potvrdzuje, že dokument o téme. “Ekonomické ciele rozvoja sociálnych služieb Slovenskej republiky demografických zmien“ bol predložený na Konferencii„ Konkurenčný model inovačného rozvoja ukrajinskej ekonomiky, ktorá sa konala 11. apríla 2018 pri neexistencii sprievodného listu Michala Šoltésa, s použitím špeciálnej (elektronickej – poznámka Finančných novín) platformy. Je nepochybné, že je nemožné identifikovať, kým bol článok odoslaný, pretože platforma bola po konferencii vymazaná. Vyhlasujeme, že Michal Šoltésa nebol na konferencii prítomný a nezúčastnil sa na organizovaní akýchkoľvek aktivít v rámci konferencie. Článok bude vymazaný…. Aby sa takéto prípady v budúcnosti odstránili, bolo rozhodnuté o prijatí všetkých materiálov výhradne v prítomnosti sprievodného listu s podpisom autora.” List je podpísaný menom Mykhailo Chernovol.

Ako autor týchto riadkov môžem hodnoverne povedať, že organizátori konferencií na Ukrajine, v Rusku, čí Bielorusku vždy vyžadovali adresu pracoviska, adresu autora, prípadne jeho životopis na  internetovej stránke vysokej školy, kde pôsobí. Okrem toho robili určité štylistické úpravy rukopisu. Vždy posielali vzor úpravy príspevkov do zborníka, prípadne žiadali poplatok. Nie je možné, aby sa nejaká tretia osoba identifikovala.

Špeciálna platforma nie je dodnes vymazaná. Nachádza sa na portáli Stredoerukrajinskej národnej technickej univerzity. Adresa platformy je tu.

Toľko list bez pečiatky Stredoeurópskej národnej technickej univerzity v Ukrajine. Finančné noviny zverejnili informácie o dvoch identických rukopisoch 16. apríla 2019. Faxom zaslané potvrdenie od ukrajinskej vysokej školy je s dátumom 16. júna 2019. Dnes 21. júna 2019 o 9.48 Finančné noviny vyhľadali zborník s článkom Michala Šoltésa v elektronickom depozite Stredoukrajinskej národnej technickej univerzity, teda zborník z minuloročnej konferencie. Od jeho prezretia dňa 16. apríla 2019 sa text zborníka nezmenil. Článok Michala Šoltésa je na strane 180. Odkaz na adresu depozitu zborníka je tu.

Toľko teda skromné nástroje takzvanej dátovej investigatívnej žurnalistiky.

Ukrajinská ľudová pieseň “Oklamala si ma, podviedla si ma.”

Finančné noviny oslovili v súvislosti s dodržiavaním Etického kódexu rektora Technickej univerzity v Košiciach. Stanislav Kmeť dodnes neodpovedal. V súvislosti s problematikou nedodržiavania etiky v oblasti vedy a školstva v denníku Korzár Technická univerzita v Košiciach zverejnila dňa 29. januára 2019 nasledovné stanovisko:

…devastovanie podmienok vo forme svojvoľných zmien deformujúcich etické a hodnotové kritériá v akademickom prostredí môže mať neblahý vplyv na vývoj spoločnosti a spôsobiť totálnu degradáciu a úpadok hierarchie jej hodnôt. „Preto sa snažme eliminovať negatívne efekty a zabrániť tak postupnému zhoršujúcemu sa stavu intelektuálneho prostredia našej spoločnosti. Je veľmi žiaduce a nutné, aby si kompetentní vo všetkých štátnych orgánoch s plnou vážnosťou uvedomili naliehavosť riešenia niektorých neodkladných záležitostí, medzi inými hlavne postavenie mladých ľudí v slovenskom školstve a vede,” uzavrela Technická univerzita v Košiciach.