ET mimozemštan odletel a vrátil sa domov do Košíc

Dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Michal Šoltés v liste kolegom poprel, že by poslal publikáciu do zborníka z konferencie, ktorá bola v minulom roku na pôde Stredoukrajinskej národnej technickej univerzite. Konferencia mu nie je neznáma. Bol členom organizačného výboru konferencie.  

Pre overenie tohto faktu je najjednoduchšie pozrieť si nasledovný hyperlink. Uvádzame ho tu. Pod titulkom Завантажити інформаційний лист (англ.) , čo slovensky znamená stiahnuť si informačný list v anglickom jazyku, nájdete informáciu o účasti pána Michala Šoltésa v organizačnom výbore. Dôkazom účasti na konferencii je zborník z konferencie, ktorý je na internetovej stránke Stredoeurópskej národnej technickej univerzity.  Hyperlink je tu. Príspevok pána dekana Michala Šoltésa a jeho účasť v organizačnom výbore potvrdil aj zostaviteľ zborníka profesor O. M. Leščenko.

V čom je problém? Pán dekan ten istý text už publikoval pred dvomi rokmi v Pardubiciach. Finančné noviny o daných rovnakých textoch informovali v článku TUKE Leninská skromnosť proletárska veselosť.  Dnes to popiera.

Prvá publikácia znie: Economic Aspects of Social Services Development in Slovakia.  Ako autori sú podpísaní Beáta Gavurová a Michal Šoltés. Článok vyšiel  v časopise Scientific Papers  Fakulty ekonómie Univerzity Pardubice. Bolo to v čísle 2, série D z roku 2016 na stranách 14-25.

Druhá publikácia znie: Economic Aspects of Social Services Development in Slovakia. Ako autor je podpísaný Michal Šoltés. Článok vyšiel v zborníku Konkurentospromožna modeľ innovcijnogo rozvitku ekonomiky Ukrajiny. Vydal ho Stredoukrajinský národná technická univerzita v meste Kropivnickij na Ukrajine v Kirovogradskej univerzite. Zborník má ISBN 978-617-70-79-70-1. Článok je na stranách 180 – 184. Tento článok v zozname použitej literatúry neuvádza ani predchádzajúci spoločný článok s Beátou Gavurovou.

Oba zverejnené články majú takmer identické texty. Ako to popiera pán dekan? Jednoducho.  Kolegom poslal nasledovné vyhlásenie: “Ja, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, sa týmto vyhlásením rázne dištancujem od medializovanej publikácie v konferenčnom zborníku Stredoukrajinskej národnej technickej univerzity. Prehlasujem, že o tejto publikácii vydanej pod mojim menom nemám žiadnu vedomosť, nikdy som podobnú publikáciu na žiadnu konferenciu neposielal, nemám ju evidovanú ani v registri publikačnej činnosti, jej vydaním boli porušené moje autorské práva a zvážim dostupné právne úkony voči uverejneniu predmetnej publikácie.” 

Táto záhada má dve vysvetlenia. Pán dekan Michal Šoltés na konferencii bol, alebo nebol a namiesto neho príspevok poslal a za neho sa zamaskoval ET mimozešťan.

Finančné noviny oslovili listom súčasne Michala Šoltésa, Stanislava Kmeťa, Gabriela Weissa, Antona Čižmára a Ervina Lumnitzera. Položili jednoduchú otázku. “Je publikovanie druhého článku bez toho, aby v ňom bola uvedená Beáta Gavurová v súlade s Etickým kódexom Technickej univerzity v Košiciach?” Odpoveď Finančné noviny dones nedostali.

„Dlhodobým zámerom Technickej univerzity v Košiciach v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov je podporovať internacionalizáciu vzdelávania, napomáhať zintenzívňovaniu medzinárodnej výskumnej spolupráce a v neposlednom rade vytvárať priaznivé podmienky členom našej akademickej obce pre rozvoj zahraničných podnikateľských aktivít. V tomto duchu je naším záujmom systematicky naďalej rozvíjať veľmi cennú a prospešnú spoluprácu s našimi tradičnými akademickými partnermi a rozširovať spoluprácu s prestížnymi medzinárodnými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Nosnými aktivitami Úseku zahraničných vzťahov je riadenie mobilitných projektov Erasmus+. Ich cieľom je umožniť pedagógom realizovať výučbové pobyty a viesť semináre na partnerských univerzitách v zahraničí, zorganizovať pobyty pre študentov a čerstvých absolventov na zahraničných univerzitách a vo firmách, zabezpečovať prijímanie zahraničných výskumníkov a študentov ako aj využívať potenciál rozvoja výskumnej spolupráce so zahraničnými partnermi.

Sme tu pre Vás, aby ste tieto možnosti mohli využiť.“ Píše Vladimír Modrák, prorektor pre zahraničné vzťahy Technickej univerzity v Košiciach na oficiálnej internetovej stránke.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.